REGULAMIN Uczniowskiego Klubu Sportowego LISEK MILÓWKA

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie UKS LISEK MILÓWKA zwany w dalszej części Klubem działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawą o Systemie Oświaty, własnym Statutem oraz niniejszym regulaminem.

PRAWA, OBOWIĄZKI I KARY ZAWODNIKA

§ 2
 1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest do:
  1. złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,
  2. Złożenia deklaracji zawierającej dane osobowe kandydata, zgodę na ich przetwarzanie oraz deklaracje opłacania składki członkowskiej w wyznaczonym przez klub terminie,
  3. Dostarczenia karty zdrowia zawodnika lub innego zaświadczenia wydanego przez lekarza sportowego zezwalającego na uprawianie sportu w odpowiedniej dyscyplinie,
 2. Decyzję o przyjęciu zawodnika do Klubu podejmuje Zarząd Klubu.
§ 3
 1. Zawodnik Klubu ma prawo do:
  1. Uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, udział w zawodach sportowych, zgrupowaniach i obozach sportowych oraz turniejach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich a także międzynarodowych krajowych i zagranicznych wg przyjętego harmonogramu,
  2. Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu,
  3. Nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków: zawody sportowe, treningi i postępy w szkoleniu – na wniosek trenera.
§ 4
 1. Zawodnik Klubu ma obowiązek do:
  1. Godnego reprezentowania Klubu, szkoły podczas rozgrywek zarówno w kraju jak i za granicą,
  2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, kierownictwo sekcji lub władze klubu,
  3. Przychodzenia na zajęcia treningowe 10 min. przed ich rozpoczęciem,
  4. Poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na treningach oraz zawodach na które został wyznaczony ( w przypadku zawodów najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem, oraz pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach na którym zawodnik się stawi),
  5. Przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),
  6. Godne zachowywanie się oraz przestrzeganie dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w procesie szkoleniowym,
  7. Dbałości o powierzony sprzęt sportowy,
  8. Prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia,
  9. Troski o stan swojego zdrowia po przez odbywanie okresowych badań lekarskich,
  10. Tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji,
  11. Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych.
  12. Dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.
  13. Terminowego opłacania składki członkowskiej (do 15 każdego miesiąca),
  14. Dokonywania stosownych wpłat dodatkowych wpłat przed wyjazdami na mecze, zgrupowania, dodatkowy sprzęt w określonym terminie.
  15. Zakupu min. 2 strojów treningowych (koszulka) na własność i uczestnictwa w zajęciach w tym stroju (koszulka, spodenki, getry).
§ 5
 1. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego zobowiązani są do:
  1. Prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez odpowiednie odżywianie prowadzenie higienicznego trybu życia (min .odpowiednia długość snu)
  2. Stanowienia wzoru do naśladowania dla kolegów i koleżanek zarówno na zajęciach i rozgrywkach klubu jak i poza nim w domu i szkole.
  3. Zwracania dużej uwagi na naukę w szkole.
 2. W przypadku stwierdzenia, że zawodnik nie stosuje się do zobowiązań (nagła nadwaga , ospałość na treningach, problemy z zachowaniem i nauką itp) nakłada się kare w postaci nie powoływania do kadr meczowych na wszelkiego rodzaju turnieje oraz mecze lub w ostatecznym wypadku zakaz udziału w zajęciach treningowych.
§ 6
 1. Kary na zawodnika nakłada trener bądź na wniosek trenera Zarząd Klubu. Od nałożonej na zawodnika kary ujętej w punktach c, d, f i g przysługuje odwołanie do zarządu w terminie do 7 dni.
 2. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu oraz stosowanie się do przepisów PZPN lub PZPS.

FINANSOWANIE SZKOLENIA

§ 7
 1. Uczniowski Klub Sportowy Lisek Milówka finansowany jest w głównym stopniu przez składki rodziców, których dzieci są zawodnikami Klubu (miesięczna składka członkowska).
 2. Dodatkowe środki pozyskiwane są:
  1. Dotacji z organów samorządowych,
  2. Darowizn osób prywatnych i firm,
  3. Innych źródeł,
 3. Opłaty pochodzące ze składek, dotacji, darowizn i innych źródeł przeznaczane będą na cele statutowe Klubu.
 4. Wysokość składki członkowskiej za zawodnika wynosi 80 zł , płatności należy dokonywać przez system Peyu
 5. W przypadku rodzeństwa rodzic zobowiązany jest do jednej stałej opłaty wynoszącej 80 zł (2 lub więcej dzieci)
 6. W ramach opłaty miesięcznej Klub zapewnia:
  1. Udział w zajęciach szkoleniowych,
  2. Udział w zawodach sportowych (wpłaty wpisowego, diety sędziowskie, przygotowanie boiska).
 7. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszania składki.
 8. W przypadku dalszych wyjazdów pobierana będzie dodatkowa opłata do transportu.
 9. W przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, zawodnik, zawodnik może być w pierwszej kolejności odsunięty od zawodów, następnie treningów. Jeśli mimo zastosowanych wezwań do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z listy członków Klubu.
 10. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia miesięcznej składki jak i jej zaniechania , każda taka prośba będzie rozpatrywana indywidualnie przez zarząd klubu. W tym celu należy przedłożyć pisemną prośbę z uzasadnieniem na ręce Prezesa klubu.
 11. Opłaty za organizowane przez Klub zgrupowania, obozy szkoleniowe ustala Zarząd Klubu w porozumieniu z Trenerami.
 12. W miarę posiadanych przez Klub środków przewiduje się dofinansowanie do zawodów, obozów, turniejów.
 13. Terminy i wysokość wpłat za obóz sportowy lub zgrupowanie określa Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerami.
 14. W szczególnych przypadkach Klub na pisemna zgodę opiekunów prawnych zawierającą uzasadnienie i po konsultacji z Trenerem może częściowo partycypować w kosztach pobytu zawodnika na obozie lub zgrupowaniu, lub rozłożyć w czasie spłatę należności za uczestnictwo w obozie. W takim przypadku jednak kwota wpisowego nie ulega zmianie.
 15. W przypadku kiedy zawodnik przebywający na obozie, zgrupowaniu zostanie wydalony z powodu naruszenia regulaminu placówki albo regulaminu Klubu opłata za udział nie jest zwracana a opiekunowie są zobowiązani do odbioru zawodnika na własny koszt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8
 1. O powołaniu zawodnika na mecz, turniej lub inne zawody sportowe decydować będą warunki:
  1. Dyscyplina zawodnika na prowadzonych zajęciach,
  2. Praca i zaangażowanie na treningach,
  3. Opłacona składka miesięczna.
 2. Rozwiązanie umowy – relegowanie lub rezygnacja.
  1. Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili z zachowaniem 30 –dniowego okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia,
  2. UKS LISEK MILÓWKA ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez członka niniejszego regulaminu, Statutu stowarzyszenia, lub norm współżycia społecznego,
  3. Wypowiedzenie umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek trenerów.
 4. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.uksmilowka.pl.
 5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.
 6. Rzeczy nie ujęte w niniejszym Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.
 7. Warunkiem przyjęcia do UKS LISEK MILÓWKA jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu.