Formularz zgłoszeniowy zawodnika powinien zostać wypełniony pismem drukowanym, oświadczenia powinny zostać podpisane (czytelnie imię i nazwisko) przez osoby przystępujące do programu; w przypadku zawodników małoletnich (do 16 roku życia włącznie) podpisy na oświadczeniach składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
Koszt ubezpieczenia wynosi 18 zł. Prosimy uzupełnione formularze dostarczyć do trenerów prowadzących a składkę na ubezpieczenie przelać na Nasze konto tytułem: Ubezpieczenie/imię i nazwisko dziecka.